Sažeci predavanja - pozvani predavači

Wim Van Petegem

DEI kruzic  Razvoj digitalnog znanstvenika. Poučavanje i istraživanje u digitalnom svijetu.
Kako postati digitalno vješt u ulozi učitelja, istraživača ili akademskog voditelja.

Što je potrebno da postanete digitalno agilniji kao stručnjaci uključeni u visoko obrazovanje? Kako članovi akademske zajednice mogu ugodno navigati digitalnim svijetom današnjice i sutrašnjice?

Izlaganjem će se predstaviti trodimenzionalni okvir koji u prvi plan stavlja tri ključne domene digitalne agilnosti: uključivanje u istraživanje, obrazovanje i (društvenu) službu, mobiliziranje (digitalnih) vještina na različitim razinama i djelovanje u više uloga, individualno i međusobno povezanih s drugima.

Riječ je o autoru koji piše visokospecijalizirane tekstove za stručne kolege; pripovjedaču koji stvara pripovijesti pristupačne široj publici u obliku blogova ili podcasta; kreatoru koji upotrebljava grafiku, audio i video zapise kako bi motivirao publiku da dublje uđe u materiju; integratoru koji razvija i skrbi o multimedijskim artefaktima šireći ih putem kanala kao što su web-stranice, webinari i spremišta (repozitoriji) otvorenog koda i konačno o networkeru koji aktivno pokreće interakciju putem aplikacija, društvenih mreža i online zajednica za učenje.

Štoviše, budući digitalni znanstvenik profilira se kao profesionalni učenik i kao „agent za promjene“, koji je otvoren i aktivno teži inovacijama.

Nakon što nas je teško pogodila pandemija COVID-19, naglavce smo se bacili u digitalni akademski svijet. Sada je vrijeme da primijenimo naučene lekcije i da se pripremimo za bolje „normalno“, da konsolidiramo ono što je dobro funkcioniralo i ubacimo inovacije tamo gdje je potrebno poboljšanje. U sklopu predavanja bit će navedeni i naputci za uspješno putovanje ne samo novog digitalnog znanstvenika, već i za akademsko vodstvo i menadžment.

 

(eng) Evolving as a Digital Scholar. Teaching and Researching in a Digital World. How to become digitally proficient as a teacher, a researcher or an academic leader.

What does it take to become digitally more agile as a scholar involved in higher education? How can academics comfortably navigate the digital world of today and tomorrow?

A three-dimensional framework is presented that foregrounds three key domains of digital agility: getting involved in research, education and (community) service, mobilising (digital) skills on various levels, and acting in multiple roles, both individually and interlinked with others. There is the author, who writes highly specialised texts for expert peers; the storyteller, who crafts accessible narratives to a broader audience in the form of blogs or podcasts; the creator, who uses graphics, audio, and video to motivate audiences to delve deeper into the material; the integrator, who develops and curates multimedia artefacts, disseminating them through channels such as websites, webinars, and open source repositories; and finally the networker, who actively triggers interaction via social media applications and online learning communities. Moreover, the future digital scholar profiles as a professional learner and as a “change agent” who is open to and actively pursues innovation.

The COVID pandemic hit us head on, and we plunged headlong into the digital academic world. Now is the time to take lessons learnt, and to prepare for a better ‘normal’, to consolidate what went well and to innovate where improvement is needed. Some pointers will be given to make this a successful journey not only for the new digital scholar, but also for the academic leadership and management.

prezentacija Prezentacija (PDF, 8.8 MB)

snimka Snimka pozvanog predavanja "Evolving as a Digital Scholar. Teaching and Researching in a Digital World."

 

Snježana Prijić-Samaržija

DEI kruzic Digitalna transformacija hrvatskih sveučilišta

Digitalna tranzicija sveučilišta danas je središnji element gotovo svih relevantnih europskih strateških dokumenta, preporuka i politika koje se tiču sveučilišta, jednako onih u području edukacije kao i istraživanja i javne odgovornosti.

Digitalna transformacija sveučilišta na hrvatskim sveučilištima, kao i na drugima u svijetu, ubrzana je pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19. Nužda održavanja obrazovnog procesa i istraživanja prisilila nas je da tražimo i nađemo rješenja koja nismo prepoznavali ili smo im se odupirali. Promjena koja se dogodila ireverzibilna je, prepoznali smo mnoge prednosti što ih donose digitalne tehnologije omogućujući brzu razmjenu ideja i sadržaja neovisno o udaljenosti, virtualnu mobilnost, internacionalizaciju, razvijanje relevantnih kompetencija za budućnost, inovativne metode poučavanja bliske studentima, personalizaciju kurikuluma i drugo. Također, prepoznali smo prostor za unaprjeđenje, primjerice, u domeni razvijanja alata za osiguranje kvalitete, ukidanju nejednakosti u pristupu online učenju i poučavanju, ali i u prostoru psihološke i etičke dimenzije.
Pred hrvatskim sveučilištima vrijeme je u kojem trebamo osigurati relevantnu infrastrukturu za digitalnu transformaciju, relevantne vještine nastavnika i stav institucija koje će promovirati dobrobit studenata.

Međutim, treba nam i razumijevanje izazova koje ova transformacija donosi poput snalaženja pri izboru primjerenih informacijsko-komunikacijskih alata i još uvijek neistraženog utjecaja korištenja umjetne inteligencije, pitanja razvijanja digitalnog građanstva ili aktivnog, informiranog i etičkog stava vezanog uz digitalne tehnologije, ali i sustav (kibernetske) sigurnosti i druge.

prezentacija Prezentacija (PDF, 2.8 MB)

snimka Snimka pozvanog predavanja "Digitalna transformacija hrvatskih sveučilišta"

 

Paolo Budroni

DEI kruzic Prema integriranom djelovanju na podacima, uslugama i upravljanju.

Važnost koordiniranih napora pri uspostavi nacionalnih inicijativa za oblak za otvorenu znanost (NOSC), uvođenju otvorenog obrazovanja i poboljšanju informacijskih sustava za praćenje znanstvenih informacija (CRIS).

U pozvanom predavanju Paolo Budroni će prezentirati aktualne trendove i procese vezane uz nastanak i razvoj nove europske podatkovne infrastrukture i digitalnih usluga koje trebaju biti okruženje za budući Europski istraživački prostor (ERA), posebno vezano uz razvoj Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC). U značajnoj mjeri osvrnuti će se i na organizacijske, upravljačke ali i tehničke izazove koji postoje na nacionalnoj i lokalnoj razini oko koordinacije aktivnosti vezanih uz otvorenu znanosti, odnosno nacionalnu inicijativu za otvorenu znanost, oko promocije i poticanja otvorenog obrazovanja i oko razvoja cjelovitog informacijskog sustava znanstvene djelatnosti (CRIS).

 

(eng) Towards integrated action on data, services and governance.

The importance of coordinated national efforts in establishing NOSCs, introducing Open Education and improving CRIS systems.

Current developments in the research and education landscape in Europe (including new ERA, EOSC, GAIA X, etc.) aim to create a European data infrastructure integrating high capacity cloud solutions and eventually involving not only research institutions but also the public sector, industry and citizens. These developments are partly driven from above and are largely taking place through co-creative processes with strong involvement of local actors.

But what does all this mean for the establishment and implementation of these ambitious ecosystems at the national level?  How can the affected local communities deal with the complexity of the landscapes mentioned above?  How can skilled stakeholders at the local level contribute to structuring these co-creation processes? How can the addressed communities contribute to prepare the transition to satisfactory stakeholder-based governance at the national level?

This presentation offers some reflections for a better understanding of the implementation of some of these processes at the current stage and at the local level, focusing on the importance of coordinated national efforts in establishing NOSCs, implementing Open Education and improving CRIS systems.

prezentacija Prezentacija (PDF, 4 MB)

snimka Snimka pozvanog predavanja "Towards integrated action on data, services and governance"